Do feits

Do feits, do häng a leich am kreiz (F/C/d)
& oana kniat davua, do feits jo beidaseits (B/F/C)
beim oan an fuaß, bauch, hond & stian (B/d)
ova bein ondan feits im hian (B/C/F)

Do feits, do häng a leich am kreiz
so a masakriate puppn hot hoit scho sein reiz
in jedem egg in meim heimatlond
heng dea bluatige kadava ummanond

Sunntog morng, Götzendienst, es ruafn de Pfoffn (g)
& rudlweis kemmans utonzt, de gonzn gläubing Offn (C)
da oane weil as eahlich moant, da oane weil sis keat (g)
da dritte weil a sust vom Vota heagfotzt weat (C)

& donn betns zu a Puppn de do vuan häng an da Wond (B/C)
zfrien schaut dea net aus, mit de Nägl a da Hond (g/A)

2000 Johr scho spüns des irdische Kaschpaltheata
üva Himmel & Hölle, üvan Sohn & sein Vata
a Jungfrau de ubrennt weat, & koana woaß weas wor
a da heilige Geist wors, jo wundabor

& ea schluckt den Scheiß ohne wenn & aber
& kniat wieda vua seim bluatign Kadava