Träuma

Da Traum vo heit, is de Wirklichkeit vo morng (A/E/f#)
Des is oiwä scho so gwen, moch da do koane Sorng  (A/E/f#)
& wenn´s nu so vü Leit gib, de scho aufkeat hom zum glian  (A/E/f#)
loss eahnre Träume Schäume sei, hea net auf zum provian  (A/E/f#)

Glab an des wosd tuast, tua des wosd moxt
as Lem kimmb am geilstn, wennst üva di söwa ausse woxt
& wenn´s nu so vü Leit gib, de di vo deim Weg bringa woin
drauf gschissn, de soi da Teife hoin

De Zukunft de keat dena, de eahnre Träume glam (h/f#)
Wei je stärcha de Wurzel, desto hecha woxt da Bam (E/f#)
De Zukunft de keat dena, de auf de Phantasie vatraun (h/f#)
Wei nua wea gnuag Luft hot, ku gruaße Schlessa baun (E)