Ganja

Ganja, Ganja, auf da Veranda (e)
Ganja, fe de Weiva, Ganja fe de Manda (D|a|e)
Ganja, Ganja, söwa ubaut (e)
& olle san begeistat vo dem Wundakraut (D|e)

Ganja, Ganja, Ganja, gonz legal
fe jung & oid, is des heit gonz normal
Ganja, Ganja, harmony & peace
weil as gonze Untainntoi eigracht is

Am liabstn is ma Qualität, stootlich geprüfte Klasse oas (D|G|H7|e)
net jeden Tog owa a diam, moch I a Feial gonz a kloas (D|G|H7)
as Gros is easchte Sahne, so vü Gaschtla in da Stodt (D|G|H7|e)
& I bi scho gsponnt, wos mei Nochbor ubaut hot (D|G|H7)

Beim Törggelen gibs Krautvakostung & donn weat gracht, bis de Gun fliang (a|e|D|e)
wenn da Burgamoasta & da Polizist, gemeinsom an a Tütn ziang (a|H7)

a grea, göb, ruate Woikn, ziag üba Wörgl hi
de Sunn tonzt min Reng in perfekta Harmonie
da Samaritabund hot heit Pause, koa Alkvagiftung & koa Bluat
& de Oidn zoang de Jungen, wia ma am besten wutzln tuat

a saugeils Fest, koana firchts si, dassa oane in de Goschn kriag
weil da Dorfschläga grod mit Hochgenuss, an seina Friednspfeifn ziag